44 pieces combo

Tuna sashimi – 4 pieces

Salmon sashimi – 4 pieces

Spicy Tuna uramaki – 4 pieces

Alaska uramaki – 4 pieces

California salmon uramaki – 4 pieces

California uramaki tuna- 4 pieces

Tuna nigiri – 2 pieces

Salmon nigiri – 2 pieces

Sea bass nigiri – 2 pieces

Butterfish nigiri – 2 pieces

Tuna hosomaki – 4 pieces

Salmon hosomaki – 4 pieces

Avocado hosomaki – 4 pieces

Category:

54.90